Teme in Predavatelji Drage 1966-2018

3. – 4. septembra 1966

Anton Kacin: Položaj Slovencev danes

Valentin Inzko: Slovenci na Koroškem

Matej Poštovan: Slovenci na Primorskem

Janez Janžekovič: Znanost in svetovni nazori

Janez Janžekovič: Vprašanje človeške bitnosti in religije

Aleš Lokar: O tehniki sožitja in sodelovanja med ljudmi z različnim svetovnim nazorom

Matej Poštovan: Dialog v svetu

Reginald Vospernik: Kulturno duhovne razmere med mlajšo koroško generacijo

Drago Štoka: O problematiki slovenske mladine na Tržaškem

2.–3. septembra 1967

Toussaint Hočevar: Današnji slovenski položaj in perspektive za bodočnost

P. Roman Tominec: Vloga krščanstva pri oblikovanju slovenske narodne zavesti in kulture v 1200 letih. Ali more to vlogo krščanstvo nadaljevati?

Samo Pahor in Emidij Susič: Analiza sociološkega sestava zamejskih Slovencev

Drago Legiša: Kako približati današnjemu prebivalstvu naše javno delovanje?

Matej Poštovan: Slovenski zamejski katoličani in njihovo javno delovanje po koncilu

Vinko Zwitter: Pokoncilski položaj koroških Slovencev

Martin Kranner: Pogledi in praktične izkušnje na Goriškem

31. avgusta in 1. septembra 1968

Janko Pleterski: Združena Evropa in Slovenci

Ludvik Vrtačič: ABC slovenske problematike v obdobju združevanja Evrope

Feliks J. Bister: Slovenec med Vzhodom in Zahodom – Dediščina – Samospoznavanje – Možnosti

Alojz Tul: Združena Evropa in narodna manjšina

Vekoslav Grmič: Dialog Cerkve s svetom

Vekoslav Grmič: Vzroki mednarodnega ateizma

Vladimir Klemenčič: Izseljevanje, problem Slovenije in Slovencev

Valentin Inzko: Koroška in izseljeniški problemi

Franc Mljač: Prispevek k razpravi o izseljevanju – Kanalska dolina

Rado Bednařik: Problem izseljevanja na Primorskem in v Beneški Sloveniji

Bogo Samsa: Izseljevanje iz tržaške pokrajine

Izidor Predan: Beneška Slovenija

Alojz Rebula: Slovenci med domom in svetom

30.–31. avgusta 1969

Fran Zwitter: Prelomna razdobja v zgodovini Slovencev v XX. stoletju

Janko Zerzer: Koroški plebiscit – ozadja in posledice

Rudolf Klinec: Manjšinska problematika v luči naravnega prava, krščanske etike in cerkvene zakonodaje

Drago Klemenčič: Verski položaj na Slovenskem

Maks Šah: Socialna preobrazba družbe s posebnim pogledom na zamejstvo

Boris Pahor: Za novo slovensko elito

Dušan Nendl in Franc Jeza: Kakšno pot naj izbirajo Slovenci za najboljšo mednarodno uveljavitev

5.–6. septembra 1970

Jože Goričar: Socialna preobrazba slovenske družbe

Ciril Zlobec: Današnja slovenska idejno kulturna stvarnost

Tomaž Pavšič: Kulturna povezanost

Emidij Susič: Mednarodna povezanost

Maks Miklavčič: O etičnem potencialu in stiski malih narodov pri sodobnem razvoju enotenja človeške družbe

Matej Poštovan: Etični potencial in stiska malih narodov

Edvard Kocbek: Zaprtost in odprtost sodobne slovenske kulture

Vladimir Vremec: Idejno-kulturna stvarnost v zamejstvu in zdomstvu

Lev Detela: Odprtost in zaprtost slovenske kulture

4.–5. septembra 1971

Jože Velikonja: Današnja vloga zdomske Slovenije

Drago Štoka: Perspektive slovenske narodne skupnosti v zamejstvu

Jurij Zalokar: Nekaj pogledov na psihologijo raznarodovanja

Gorazd Kušej: Novosti o družbenopolitični ureditvi Jugoslavije

Vladimir Murko: Politično-ekonomski položaj Slovenije po zveznih ustavnih dopolnilih

Ludvik Vrtačič: Kritične pripombe k ustavnim spremembam v Jugoslaviji

2.–3. septembra 1972

Boris Sancin: O idejnem pluralizmu

Alojzij Šuštar: Svoboda vesti kot izraz človekovega dostojanstva

Jožko Tischler: Oris stanja narodne skupnosti na Koroškem

Emil Cencič: Oris stanja narodne skupnosti v Beneški Sloveniji

Damjan Paulin: Oris stanja narodne skupnosti na Goriškem in Tržaškem

Alojz Rebula: O spremenljivosti in nespremenljivosti vrednot

1. in 2. septembra 1973

Janko Messner: Generacijska problematika na Koroškem

Valentin Birtič: Družina v Beneški Sloveniji

Ivan Hribernik: Kako gleda zdravnik na ljubezen v družini

Danilo Sedmak: Generacijska problematika na Tržaškem

Anton Trstenjak: Stara in nova podoba družine

7.–8. septembra 1974

Bratko Kreft: Cankar in slovenstvo

Bogo Samsa: Dve mednarodni konferenci o manjšinah

Samo Pahor: Kaj moramo storiti, da se bodo naše razmere spremenile

Drago Štoka: Tržaška mednarodna konferenca o manjšinah

Valentin Inzko: »Skupna Koroška«

Peter Urbanc: Slovenci v Kanadi

Janez Zdešar: Slovenci – zdomci v Nemčiji

Andrej Kobal: Slovenec v svetu

6.–7. septembra 1975

Drago Legiša: Mednarodna konferenca v Helsinkih in slovenska stvarnost

Pavel Apovnik, Damjan Paulin, Rafko Dolhar in Zorko Harej: Pomen samostojnega javnega nastopanja

Rudolf Klinec: Kako je duhovščina pripravljala osvoboditev slovenskega naroda na Primorskem

Venceslav Tuta – Rado Bednařik: Tudi ti so polagali temelje svobodi

4.–5. septembra 1976

Franček Križnik: Marksizem in svoboda

Kazimir Humar: Dileme svobodnega tiska

Boris Pahor: Troje velikih sporočil (Kette – Cankar – Kosovel)

3.–4. septembra 1977

Saša Martelanc: Slovenska misel, vzpluj

Lojze Ambrožič: Luči in sence v pokoncilski prenovi

Vinko Ošlak: Med srhom Kapitala in žarom Evangelija (Tri orodja za enajsto tezo)

2.–3. septembra 1978

France Bučar: Ideologija in demokracija

Anton Ilc: Od poskusa totalnega uničenja do zarje novega krščanstva

Zorko Harej, Stojan Spetič, Maks Šah in Jože Pirjevec: Ob dramatični 30-letnici: Kominform in slovenstvo

1.–2. septembra 1979

France Vodnik: Bohinj: ob 40-letnici neke vizije

Oskar Simčič: Narodnost v teologiji in Cerkvi proti letu 2000

Sergij Pahor: Slovenski matični, zamejski in zdomski trenutek

30.–31. avgusta 1980

Škof Lorenzo Bellomi: Vera in kultura za svobodnega človeka

Marij Maver: Slovenstvo v svoji kulturno politični informaciji danes

France Perko: Slovenska Cerkev iz preteklosti v prihodnost

4.–6. septembra 1981

Katica Cukjati: Med domovino in zdomstvom

Anton Stres: Pod današnjimi miselnimi zvezdami

Marino Qualizza: 100 let Slovencev ob zahodni narodnostni meji

Viktor Blažič: Problemi razvoja, narodna zavest, pluralizem

3.–5. septembra 1982

Ivo Jevnikar: 35 let političnih in pravnih bojev Slovencev v Italiji

Svetozar Stojanovič: Marksizem kot družbena teorija in ideologija

Vinko Ošlak: Mit revolucije v delu današnje teologije

Franc Rode: Duhovni tokovi v današnji Evropi

2.–4. septembra 1983

Martin Jevnikar: Pregled slovenskega revialnega tiska

Reginald Vospernik, Alojz Rebula in Vinko Ošlak: Predstavitev prve številke Celovškega zvona

Ljubo Sirc: Slovenija v osemdesetih letih

Janez Vodopivec: Kvas novega krščanstva

Reginald Vospernik: Na razvodju dveh kultur

31. avgusta–2. septembra 1984

Jože Velikonja: Kje, domovina, si?

Bojan Štih: Vprašalna pola sodobnega slovenstva

Niko Prijatelj: Med vero in nevero

Tomaž Simčič, Marko Tavčar, Peter Močnik in Emidij Susič: Ključna vprašanja slovenstva v očeh mlade zamejske generacije (okrogla miza po anketi)

30. avgusta–1. septembra 1985

Gregor Batagelj: Štirideset let slovenskih daljav in bližin

Boštjan M. Zupančič: Slovenija konec 20. stoletja: prehod v novo dialektiko?

Ivan Štuhec: Med Getsemanijem in Taborom: žar in stiska kristjanovega upanja

Marko Dvořak: Duma 1985 – anatomija nekega zdomstva

5.–7. septembra 1986

Franc Miklavčič: Slovenska Cerkev med Bogom in cesarjem

Predrag Matvejević: Matične dileme med narodnostjo in državljanstvom

Drago Ocvirk: Blagodejna odvečnost krščanstva

Milan Apih: Po plovbi čez Rdeče morje

4.–6. septembra 1987

Rudolph M. Sussel: God bless Slovenija

Andrej Fink: S Prešernom pod Južnim križem

Bruno Korošak: Krščanstvo in eshaton

Andrej Capuder: Pot v obljubljeno deželo

2.–4. septembra 1988

Karel Smolle: Manjšinstvo z evropske perspektive

Dobrica Ćosić: Glas od Donave na slovenski tribuni

Jožko Pirc: Ločitev duhov: v razhod ali v pluralizem?

Alojz Rebula: Kam plovemo?

1.–3. septembra 1989

Stane Bah: O problemih in rešitvah v multikulturnih družbah

Ivan Verč in Tomaž Simčič: Manjšina – žrtev ideoloških bojev?

Branko Rozman: Vizije in meje narodne sprave

France Bučar: Slovenija med Evropo in Balkanom

31. avgusta–2. septembra 1990

Igor Škamperle: Narodnost v postmoderni misli

Zdravko Inzko: Slovenija s perspektive širšega sveta

Janez Pogačnik: Slovenska Cerkev pred novimi nalogami

Spomenka Hribar, Ivo Jevnikar, Karel Smolle in Janez Zorec: Po zlomu polstoletne diktature v nova slovenska obzorja

Ob Dragi: zasedanje osrednjega iniciativnega odbora za pripravo Svetovnega slovenskega kongresa; srečanje slovenskih revij

30. avgusta–1. septembra 1991

Justin Stanovnik: Lectio difficilior

Vlado Gotovac: Hrvatska med Mediteranom in Srednjo Evropo

Peter Tancig: Perspektive slovenske znanosti

Marko Rupnik: Vizija iz kaosa

Janko Prunk, Borut Pahor, Ivan Bizjak, Tone Peršak, Janez Podobnik, France Golia in Vojko Vovk: Slovenija – realnost in vizija

4.–6. septembra 1992

Gorazd Kocijančič: Apofatizem in politika

Lojze Peterle: Kristjanovo politično tveganje

Janko Prunk: Od narodne identitete do državne osveščenosti

Edvard Kovač: Slovensko krščanstvo med tradicijo in prihodnostjo

Franc Rode: Da bi nam srca vnel za čast dežele

3.–5. septembra 1993

Evgen Bavčar: Pariški pogled na Slovenijo

Miran Košuta, Mario Ravalico, Milan Gregorič in Amalia Petronio: Biti manjšinec danes

Vinko Potočnik: Zakaj ostajam kristjan

Igor Senčar: Družba in mit

2.–4. septembra 1994

Stane Gabrovec: Krščanstvo in oblikovanje slovenstva

Marija Jurič – Pahor in Hektor Jogan: Pri-sila spomina v identiteti koroških in tržaških Slovencev

Lojze Čemažar: V novo sproščenost slovenskega kristjana (Razmislek pred Gospodom)

Janez Janša: Slovenci in prihodnost

1.–3. septembra 1995

Brane Senegačnik: Postmoderna med smislom in nesmislom

Danilo Slivnik: Slovenija po petletni demokraciji

Jože Marketz: Sožitje med etnijami na verskem področju

Hubert Požarnik: Kako je z duhovno ekologijo?

30. avgusta –1. septembra 1996

Jakov Jukić: Krščanstvo in Cerkev v postmoderni kulturi

Pavel Fonda: Multikulturnost – dileme neke manjšine

Mišo Jezernik: Multikulturnost ali interkulturnost

Peter Jambrek: Slovenski nacionalni program

Pavle Merkù: Slovenščina, matica naše narodne identitete

5.–7. septembra 1997

Giorgio Banchig: 50 let po podpisu mirovnega sporazuma

Andrej Bajuk: Slovenija v evropskih integracijskih tokovih

Klaus Einspieler: Izvoljeno ljudstvo in narodi v svetem pismu

Andrej Capuder: Enoumje 2000

4.–6. septembra 1998

Damjan Hlede: Izziv složnosti – vizija zamejstva na prehodu v tretje tisočletje

Zorko Simčič: Biti (ali ne biti …) to, kar si? Vprašanje asimilacije nekoč in danes

Rudi Koncilija: Hrepenenje po svobodi – gonilna sila kulture

Jože Pučnik: Sprava kot izhodišče za civilno rast Slovencev iz naroda v državo

3.–5. septembra 1999

Milan Bufon, Peter Černic, Marko Štavar in Breda Susič: Kakšna prihodnost za slovensko manjšino?

Bojan Pavletič: Južni Sokol kot priča slovenske prisotnosti v razvijajočem se Trstu

Matija Ogrin: Slomšek in vprašanja sodobne slovenske kulture

Vasko Simoniti: Med zgodovino in sedanjostjo

1.–3. septembra 2000

Marta Ivašič, Vojko Kocjančič, Marijan Kravos: Kakšno šolo želi in potrebuje slovenska manjšina?

Aleksander Zorn: Težave s slovensko identiteto

Tone Jamnik: Sprava – proces osvobajanja in znamenje poguma

Stane Granda: Združena Slovenija in slovenska država

31. avgusta–2. septembra 2001

Evelina Umek, Damjan Hlede in Boris Siega: Zamejstvo brez meja

Janez Dular: Slovenska knjiga na poti v tretje tisočletje

Zvone Štrubelj: Antropološka in teološka izhodišča krščanske vere in duhovnosti v tretjem tisočletju

Alenka Šverc, Nadja Maganja in Janko Merkač: Tisočletje laikov

Ivo Urbančič: Jezik in kultura Slovencev v času odpiranja v Evropo

30. avgusta–1. septembra 2002

Jože Pirjevec, Aldo Rupel, Bojan Brezigar, Damjan Paulin: Manjšinske politične dileme

Lucija Čok, Darko Darovec, Andrej Malnič: Zakaj tretja slovenska univerza

David Taljat: Z vero do veselja

Martin Brecelj: Med Evropsko zvezo in svetovno državo

5.–7. septembra 2003

Črtomir Spacapan: Slovenci na obeh straneh meje ob vstopu Slovenije v Evropsko zvezo

Frane Adam: Majhne države in njihova identiteta v dobi globalizacije

Mirko Pelicon: Mladi in krščanstvo v postmoderni dobi

Alojzij Ambrožič: Nekaj misli o socialnem poslanstvu kristjana

3.–5. septembra 2004

Tim Oliver Wüster: Sokratovo in Kristusovo vabilo

Jože Dežman: Slovenske sprave in resnice

Mitja Bregant: Kakšna prihodnost ob nastajajoči večverski, večnacionalni in civilizacijsko pluralistični družbi?

Barbara Brezigar: Slovenija v Evropi

2.–4. septembra 2005

Milan Gregorič: Na dveh straneh meje

Dean Komel: Politika, država in državljani. Kje je Slovenija?

Janez Gril: RKC d.d. ali po čem je danes odrešenje?

Bogdan Žorž, Janez Malačič, Tomaž Merše, Marjeta Cotman, Nasto Sancin: Ali nismo preveč ravnodušni pred demografsko krizo?

1.–3. septembra 2006

Miran Košuta: 60 let kulture v manjšinskem prostoru

Silva Matos, Cveto Heliodor, Janek Musek in Jože Ramovš: Slovenci v vrtincu naglih družbenih sprememb

Katarina Kompan Erzar, Tomaž Erzar: Slovenski vernik med tradicionalno in osebno vero

Marko Stabej: Zvezde, vrtnice in trnje (Kam in kako s slovenščino?)

31. avgusta–2. septembra 2007

Darka Zvonar, Anton Rupnik, Peter Brumen: Manjšina v očeh opazovalcev

Renato Podbersič, Tamara Pečar Griesser, France Kralj in Egon Pelikan: Priključitev Primorske k matični domovini

Robert Petkovšek: Krščanstvo v dialogu s sodobno mislijo: kaj lahko krščanstvo ponudi sodobnemu svetu?

Tine Hribar: Stanje duha na Slovenskem (Ob 300. številki Nove revije)

5.–7. septembra 2008

Jurij Paljk, Franci Petrič, Hanzi Tomažič: Slovenski katoliški tisk (Kako z besedo do ljudi?)

Alenka Puhar: Nočne barve in povešene oči

Zvone Štrubelj: Nova duhovna podoba Primoža Trubarja

Igor Grdina: Trubar za vse čase

4.–6. septembra 2009

David Bandelj: … Mi se imamo radi

Boštjan Žekš: Slovenci v zamejstvu in po svetu po padcu meja v obdobju globalizacije

Edvard Kovač: Postkrščanska era ali vek novega krščanstva?

Matej Makarovič: Slovenija, Evropa in globalizacija

3.–5. septembra 2010

Hektor Jogan, Damjan Paulin, Julija Berdon, Neža Kravos in Joži Peterlin: Odnosi med generacijami

Zdravko Inzko, Karel Hren, Jože Marketz, Janko Zerzer: Koroški Slovenci 90 let po plebiscitu

Mateja Rozman Pevec: Etika in sodobni človek – kaj vodi v srečno življenje?

Drago Jančar: Pisatelj med umetnostjo in angažmajem

2.–4. septembra 2011

Bogdan Žorž, Kristina Martelanc: Kriza odnosov v družini

Rafko Dolhar: Ali lahko tudi zamejski Slovenci praznujemo 150-letnico Italije?

Anton Stres: Nova evangelizacija po slovensko

France Arhar: Od tolarja do evra

31. avgusta–2. septembra 2012

Roberto Battelli, Rudi Vouk, Damijan Terpin: Manjšina in zajamčeno politično zastopstvo

Lučka Kajfež Bogataj: Planetarne meje – ovira za rast, izziv za razvoj

Branko Klun: Nemir spraševanja, temeljna duhovnost in religija

Žiga Turk: Preteklost navidezne resničnosti. Konstrukcije slovenskih resničnosti

30. avgusta–1. septembra 2013

Vlasta Polojaz, Sara Brezigar, Marjan Kravos: NovI izzivi za manjšinsko šolo

Evald Flisar: Kdor previsoko leta, nizko pade!

Branko Cestnik: Cerkev na razpotju – 50 let potem

Aleš Maver: Slovenija pred ponavljanjem razreda

29.–31. avgusta 2014

Alenka Stanič, Valentik Inzko, David Bandelj: V svet(u) z možgani

Fabjan Hafner: Sem dolgo upal in se bal

Marta Verginella, Urban Vehovar: Politična raba spomina

Tadej Bajd: Znanost, inženirstvo, materni jezik

28.–30. avgusta 2015

Andrej Capuder, Katica Cukjati, Tine Hribar, Sergij Pahor: Zakaj Draga?

Skupina mladih: Petdeset delcev še ni celota

Alenka Rebula: Moč dvojine

Edvard Kovač: Že danes je jutri ali slovenska prihodnost

2.–4. septembra 2016

Veronika Martelanc, Aleksej Kalc, Robin Schweiger: Človek migrant

Martina Piko Rustja, Živa Gruden, Suzana Pertot, Martin Maver: Družina, družba, jezik in identiteta

Ivan Jurkovič: Pravoslavni vzhod danes

Janko Prunk: Evropa, kam?

1.–3. septembra 2017

Maja Smotlak: Pojmovanje narodne identitete med Slovenci na zahodni narodnosti meji od 19. stoletja do sodobnosti skozi prizmo romana

Valerija Perger: Kako dolgo bo Porabje še slovensko

Igor Bahovec: O vernosti na Slovenskem: od sociološko-antropološke analize do krščanstva, ki prinaša upanje, pogum in ustvarjalnost

Klemen Jaklič: O dilemi našega časa: pravice človeka ali državljana

31. avgusta – 2. septembra 2018

Erika Jazbar: Pluralizem po slovensko

Aleš Šteger: Izhodišča

Imre Jerebič in Lojze Peterle: Kako reševati socialne probleme v Sloveniji

Bernard Nežmah: Nova slovenska politika